Program

FRIDAY NOV. 6TH

ARENA STAGE

20:45 – 22:00

SATURDAY NOV. 7TH

ARENA STAGE

17:00 – 18:15

19:45 – 21:00

STAGE 2

19:30 – 20:30

22:15 – 23:15

STAGE 2

18:30 – 19:30

21:15 – 22:15

24:00 – 01:00

CAFE STAGE

21:00 – 22:30

??

22:45 – 00:15

CAFE STAGE

21:00 – 22:30

22:45 – 00:15